Lối nhỏ vào đời-Lối nhỏ vào đời tập cuối: Khải uy hiếp Thảo, Hoàng biết sự thật