lỗ hổng bảo mật trên MacBook-Camera Macbook có thể bị điều khiển thông qua lỗ hổng bảo mật trên ứng dụng Zoom