Linh Ka-Linh Ka tạo trend mới: Tỏ tình cruch bằng cách 'múa quạt'