liên hợp quốc-Liên Hợp Quốc có thể hết tiền vào cuối tháng này