lịch trình di chuyển-Lịch trình 2 ca Covid-19 ở Quảng Nam: BN 672 làm việc tại công ty vận tải, BN 671 tiếp xúc với nhiều người thăm nuôi