Lịch sử-Phụ nữ nhà thổ thời xưa sử dụng biện pháp tránh thai như thế nào? Có 3 cách cho rằng đó là sự tàn phá đối với phụ nữ