lệnh phong tỏa-Ấn Độ: Giả chết để né lệnh phong tỏa