Lee Dong Wook-Vẫn biết Lee Dong Wook là 'yêu tinh hack tuổi' nhưng từ năm 18 tuổi đến năm 38 tuổi vẫn không già đi chút nào thì quả là kỳ diệu