Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu-Đang yên đang lành, Lệ Quyên bỗng đăng đàn ẩn ý xem ai đó 'như vô hình, sống chết cũng không quan tâm'