lây lan corona-Phát hiện mới về cơ chế lây lan của virus corona