lấy chồng-Thấy đoạn dây thừng qua cửa sổ, em vứt tất cả chạy vào nhà và chứng kiến cảnh tượng ám ảnh cả đời này không thể quên