Lan Phương-Thương ngày nắng về: Đức đau lòng khi thấy Khánh được trai đẹp đưa đón bằng xe hơi