Lamborghini-Ducati Streetfighter V4 Lamborghini đặc biệt, chào bán từ 1,59 tỷ đồng