Làm nhục người khác-Giám đốc 'bêu' ảnh người bị cắt cổ trên bảng tin công ty