lá ngón-Độc như vậy nhưng tại sao có vùng lại ăn lá ngón xào tỏi?