kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với 3.668,8 triệu USD