kinh doanh vận tải-Lỗ mảng vận chuyển, Vietjet báo lãi hợp nhất 73 tỷ đồng trong 6 tháng