kinh doanh chứng khoán-Tài khoản mở mới sụt giảm mạnh, chứng khoán đã qua giai đoạn tăng trưởng nóng?