kim quan Thiền sư-Nhiều Phật tử bật khóc trong lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh