kim ngạch xuất khẩu-Việt Nam xuất siêu gần 3 tỷ USD trong hơn 1 tháng đầu năm