kim jong un-8 kỳ lạ chỉ có ở Triều Tiên, điều số 6 là khó hiểu nhất