không kích-Mỹ và đồng minh thảo luận phương án không kích Syria