Không khí Hà Nội-Bộ trưởng Tư pháp chỉ đạo kiểm tra thông tin báo cáo môi trường Hà Nội 2019 sử dụng số liệu 2005