Không có đèn giao thông-Vì sao Đà Lạt - Thành phố duy nhất cả nước không có đèn xanh, đèn đỏ?