khói cháy rừng-Khói từ cháy rừng ở California bay tới châu Âu