khan hiếm thịt heo-Thiếu 200.000 tấn thịt heo vào cuối năm và dịp Tết