khai quật-Khai quật nghĩa địa, bất ngờ phát lộ quan tài 2.000 tuổi bằng chì