khách du lịch-Cà phê đường tàu vẫn kín khách sau khi bị thu biển hiệu