Kết quả xét nghiệm-22 ca test dương tính lần 1, xét nghiệm PCR khẳng định âm tính