Kết quả xét nghiệm-Mẹ khai gian để con qua chốt phong tỏa, đi tiêm vắc-xin tại trường học