kem Merino-Chủ hãng kem Celano, Merino lãi lớn trước ngày sáp nhập