Jun Phạm-Running Man: Sam lên tiếng về màn hôn môi Jun Phạm, fan chèo 'thuyền tình' Thỏ Trắng - Thỏ Hồng mau bơi vào!