Jennifer Aniston-Angelina Jolie bị khui tự tung ảnh ngoại tình với Brad Pitt