iPhone giả quốc tế-Vì đoạn code lạ, người dùng không nên mua iPhone cũ lúc này