iPhone 6 Plus-Đây là tin rất buồn cho những người đang dùng iPhone 6 và 6 Plus