iphone 13-Hình ảnh so sánh rãnh tai thỏ của iPhone 13 và iPhone 12