iPhone 11 Pro Max-iPhone 11 Pro Max 'vô đối' về khoản quay video