Huỳnh Anh-Huỳnh Anh hỏi khi nào về Việt Nam, Yến Xuân đưa ra câu trả lời bất ngờ