Huawei-Huawei: Sức mạnh tính toán của AI tăng gấp 500 lần vào năm 2030