Huawei-Huawei có thêm 2 tuần sử dụng giấy phép đặc biệt từ Mỹ