Hứa thị Phấn-Hứa Thị Phấn lãnh 20 năm tù, bị án Phạm Công Danh 'đòi' được gần 100 bất động sản