Hồng Đăng-Hồng Đăng và Hồng Diễm đóng cặp trong bộ phim thứ 6