hỗn chiến-Lời khai của nhóm đối tượng trong vụ giật đồ 'cúng cô hồn' dẫn tới đánh nhau