hội truyền giáo phục hưng-TP.HCM: Sơ đồ chuỗi lây nhiễm 21 ca tại chung cư Ehome 3, có 8 ca liên quan đến đội dọn nhà