hội chị em-Sốt hoa sen ngàn cánh chào hè, chị em Hà thành ráo riết lùng mua