Học viện Báo chí-Danh sách gần 20 trường Đại học ở Hà Nội thông báo khẩn cho sinh viên nghỉ học từ ngày 3/5