học sinh THPT Hà Nội đi học lại-Hà Nội có thể cho học sinh THPT đi học từ 6/12