Học sinh lớp 2-Học xác suất, thống kê từ lớp hai: Không có gì là quá khó hay trừu tượng