học sinh đứng ngoài cổng trường-Chủ tịch Hải Phòng: Học sinh đứng ngoài cổng trường không phải do trường và giáo viên