Hoàng Công Lương-Bộ Công an: Không có chứng cứ mới trong vụ Hoàng Công Lương