Hoàng Chi Phong-Trung Quốc triệu tập đại sứ Đức vì chuyện Hong Kong