hoa Tết-Hiếm: Đào bạch nở trắng như mận rừng, giá đắt gấp 8 vẫn đắt khách chơi